Kontaktai

Kauno menininkų namai

V. Putvinskio g. 56-1, LT-44211 Kaunas
Tel.: (8-37) 223144

Darbo laikas:
I–V nuo 9 iki 18 val.,
Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga

Administraciniai klausimai 
kmn@kpk.lt
Renginių organizavimas menas@kpk.lt
Švietimo įstaigų renginiai, konferencijos kmn@kpk.lt
Kultūros infocentras kulturosinfocentras@kpk.lt
Viešieji pirkimai pirkimai@kpk.lt
Skaitykla skaitykla@kpk.lt

Direktorė Simona Savickaitė
+370 622 78274vadovas@kpk.lt

Direktoriaus (-ės) funkcijos yra šios:

 • organizuoti Įstaigos darbą taip, kad būtų įgyvendinami Įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, veikti Įstaigos vardu;
 • teikti siūlymus dėl Įstaigos veiklos rodiklių nustatymo;
  užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Įstaigos nuostatų;
 • rengti metinius Įstaigos veiklos planus, veiklos ataskaitas, kitus dokumentus ir teikti juos derinti ar tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
 • tvirtinti Įstaigos organizacinę struktūrą, vidaus darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, pareigybių (etatų) sąrašą, neviršijant savininko nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus;
 • nustatyti Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;
 • nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti Įstaigos darbuotojus, juos skatinti ir skirti jiems drausmines nuobaudas;
 • dalyvauti įvairių komisijų, darbo grupių, susijusių su Įstaigos priežiūra, plėtra ir Įstaigos nuostatuose nurodytų paslaugų teikimu, veikloje;
 • garantuoti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
 • užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • užtikrinti, kad Įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
 • priimti sprendimus pagal Įstaigos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją Įstaigos veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti Įstaigos dokumentus;
 • organizuoti Įstaigos turto apsaugą;
 • organizuoti Įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 • atlikti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir Įstaigos savininko pavedimus.

Koordinatorė Justina Praninskienė
(8-37) 223144, kmn@kpk.lt

Koordinatoriaus (-ės) funkcijos yra šios:

 • palaikyti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Kauno miesto ir Lietuvos Respublikos kūrybinėmis sąjungomis, draugijomis, mokslo, kultūros ir meno įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis ir žiniasklaidos atstovais;
 • sudaryti Kauno menininkų namų darbuotojų darbo planus;
 • informuoti įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindinti juos su darbo planais;
 • rengti Kauno menininkų namų darbuotojų pareiginių nuostatų projektus;
 • rengti Kauno menininkų namų veiklos planus;
 • pateikti direktoriui Kauno menininkų namų renginių ataskaitas;
 • sudaryti renginių išlaidų sąmatas;
 • vykdyti Kauno menininkų namų renginių apskaitą;
 • rengti raštus, dokumentus, įsakymų projektus, ir pateikti juos įstaigos Vadovui (-ei) tvirtinti;
 • registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus, Direktoriaus (-ės) įsakymus ir kitą Kauno menininkų namų dokumentaciją, sisteminti gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoti vykdytojams;
 • rengti, išduoti ir tvarkyti personalo dokumentus (darbuotojų darbo ir atostogų grafikus, darbo sutartis, darbo pažymėjimus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kt.);
 • tvarkyti Kauno menininkų namų dokumentų archyvą
  ir užtikrinti dokumentų saugumą;
 • rengti reikalingas rėmimo, bendradarbiavimo, panaudos, autorines ir intelektinių paslaugų sutartis;
 • privaloma tvarka kontroliuoti įgaliojimų ir kitų vertybinių dokumentų autentiškumą, įgaliojimų atžymėjimus;
 • privaloma tvarka kontroliuoti algalapiuose priskaičiuotų sumų teisingumą;
 • rengti ir teikti informaciją savo kompetencijos ribose;
 • nuolat gilinti raštvedybos žinias ir kelti profesinę kvalifikaciją;
 • pavaduoti Kauno menininkų namų direktorių.

Kultūros infocentro vadovė Viktorija Mašanauskaitė-Rinkšelė (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)

Kultūros infocentro vadovė Gabrielė Krapikaitė
+370 664 22938, kulturosinfocentras@kpk.lt

Informacijos specialisto (-ės) funkcijos yra šios:

kuruoti Kauno menininkų namų administruojamos Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės platformos tobulinimo ir šios platformos bendruomenės kūrimo strategiją:

 • vystyti platformą bendradarbiaujant su rinkodaros, programavimo, dizaino ir kt. sričių specialistais, tyrėjais;
 • burti Kauno kultūros operatorių bendruomenę, sudaryti jos kontaktų duomenų bazę;
 • komunikuoti su kultūros operatoriais, skatinti jų motyvaciją registruotis platformoje ir teikti duomenis apie jų veiklas;
 • organizuoti mokymus kultūros operatoriams, tobulinti mokymų programą;
 • neatskleisti konfidencialios platformos naudotojų informacijos tretiesiems asmenims;

Užtikrinti Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės platformos viešinimą:

 • Glaudžiai dirbti su komunikacijos partneriais, teikti jiems informaciją apie platformą viešinimui;
 • Koordinuoti viešinimo priemonių, reklamos gamybą su gamintojais;
 • Užtikrinti sklandų Kauno menininkų namų Kultūros infocentro veikimą, veiklos strategijos atnaujinimą ir įgyvendinimą.

Kultūrinės veiklos vadybininkė-edukatorė Asta Volungė
(8-37) 223259, asta@kpk.lt

Kultūrinės veiklos vadybininko (-ės) – edukatoriaus (-ės) funkcijos yra šios:

plėtoti ir įgyvendinti Kauno menininkų namų edukacinių/švietėjiškų renginių strategiją:

 • sudaryti metinį Kauno menininkų namų edukacinių veiklų planą;
 • bendradarbiauti su švietimo įstaigomis (mokyklomis, akademijomis, universitetais), menininkais, kūrėjais, lektoriais;
 • įgyvendinti Kauno menininkų namų edukacinius/švietėjiškus renginius; koordinuoti Kauno menininkų namų repertuaro ir Kauno miesto renginius;
 • rinkti pirminę informaciją iš renginių autorių, atlikėjų ir organizatorių, reikalui esant, informacijos ieškoti individualiai;
 • kartu su kitais Kauno menininkų namų darbuotojais bei menininkais rengti ir vykdyti kūrybinius projektus;
 • bendradarbiauti su kultūros institucijomis, sąjungomis, kolektyvais ir pavieniais menininkais bei skatinti juos bendrų projektų rengimui;
 • Lietuvoje bei užsienyje ieškoti partnerių veiklų įgyvendinimui, gerosios patirties apsikeitimui;
 • rengti renginiams ir veikloms reikalingų pirkimų planą ir užtikrintai apmokėjimams skirtų lėšų teisingą panaudojimą;
 • esant būtinybei vykdyti bilietų kontrolieriaus pareigas.
Rinkodaros specialistas Povilas Mintautas
+370 615 43666povilas@kpk.lt

Rinkodaros specialisto (-ės) funkcijos yra šios:

koordinuoti Kauno menininkų namų administruojamos Kauno kultūrinės veiklos stebėsenos ir analizės platformos kūrimo, įgyvendinimo ir naudojimo strategiją:

 • vystyti platformą bendradarbiaujant su programavimo, dizaino ir kt. sričių specialistais, tyrėjais;
 • rinkti informaciją apie kultūros aplinką, ją sisteminti ir tirti;
 • savarankiškai ar su specialistų pagalba, rengti rekomendacijas bei įžvalgas kultūros įstaigoms veiklos gerinimo, stebėsenos ir savianalizės klausimais;
 • teikti informaciją apie platformos veikimą, galimybes suinteresuotiems partneriams, platformos finansiniams rėmėjams;
 • pristatyti platformą kultūros įstaigoms, rengti mokymus platformos naudojimo klausimais;
 • užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų platformos veikimą;
 • neatskleisti konfidencialios platformos naudotojų informacijos tretiesiems asmenims;
 • dirbti Kauno menininkų namų kultūros infocentre ir išvykstamuosiuose kultūros infocentro renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

Kultūrinės veiklos vadybininkas Edvinas Grinkevičius
(8-37) 223259, edvinas@kpk.lt

Kultūrinės veiklos (Rezidencijų) vadybininko (-ės) funkcijos yra šios:

 • kurti Kauno menininkų namų rezidencijų programos misiją, viziją, įvaizdį ir identitetą;
 • formuoti Kauno menininkų namų rezidencijų programos strategiją ir tikslus ir juos įgyvendinti;
 • rengti Kauno menininkų namų rezidencijų programos veiklos planus ir ataskaitas;
 • planuoti ir organizuoti Kauno menininkų namų rezidencijų dalyvavimą projektinės veiklos procesuose;
 • rengti projektus, ieškoti įvairių finansavimo šaltinių Kauno menininkų namų rezidencijų veikloms;
 • organizuoti kultūrinius ir meninius Kauno menininkų namų rezidencijų renginius (parodas, koncertus ir kt.);
 • organizuoti Kauno menininkų namų rezidencijų renginių techninį aptarnavimą ir techninės įrangos nuomą;
 • rūpintis rezidentų paieška, dalyvauti jų atrankoje;
 • priimti potencialių rezidentų paraiškas;
 • sudaryti Kauno menininkų namų rezidencijų renginių (parodų, konferencijų, seminarų ir repeticijų), salių užimtumo ir pristatymų tvarkaraštį;
 • supažindinti rezidentus su bendromis veiklos organizavimo sąlygomis ir vidaus tvarkos taisyklėmis;
 • stebėti ir kontroliuoti, kaip rezidentai vykdo įsipareigojimus ir laikosi nustatytų vidaus tvarkos taisyklių;
 • formuoti ir palaikyti santykius su Kauno menininkų namų rezidencijų partneriais;
 • plėtoti Kauno menininkų namų rezidencijų partnerių bendradarbiavimą su rezidentais;
 • plėtoti rezidentų tarptautinius mainus ir bendradarbiavimą su užsienio šalių menininkais;
 • domėtis ir atsižvelgti į rezidentų poreikius, spręsti iškilusias problemas;
 • organizuoti mokymus ir konsultacijas rezidentams;
 • prižiūrėti ir rūpintis Kauno menininkų namų rezidencijų gerbūviu ir inventoriumi;
 • kartu su kitais Kauno menininkų namų darbuotojais bei menininkais rengti ir vykdyti kūrybinius projektus;
 • bendradarbiauti su kultūros institucijomis, sąjungomis, kolektyvais ir pavieniais menininkais bei skatinti juos bendrų projektų rengimui;
 • kuruoti Kauno menininkų namų savanorių ir praktikantų darbą;
 • rengti renginiams reikalingų pirkimų planą ir užtikrinti apmokėjimams skirtų lėšų teisingą panaudojimą;
 • rinkti pirminę informaciją iš renginių autorių, atlikėjų ir organizatorių, reikalui esant, informacijos ieškoti individualiai;
 • esant būtinybei vykdyti bilietų kontrolieriaus pareigas.

 

Kultūrinės veiklos (Rezidencijos) vadybininko (-ės) funkcijos yra šios:

plėtoti ir įgyvendinti Kauno menininkų namų kultūros informacijos centro veiklą, suderintą su kultūros informacijos centro vadovu:

rūpintis Kauno menininkų namų skaityklos (infotekos) veiklos vystymu:

 • rinkti, kaupti ir viešinti Lietuvos ir užsienio kultūros bei meno periodinius ir neperiodinius leidinius;
 • Kauno menininkų namų skaityklos (infotekos) interesantams ir lankytojams teikti išsamią ir teisingą informaciją apie KMN skaitykloje (infotekoje) kaupiamus leidinius;
 • vykdyti KMN skaityklos (infotekos) leidinių inventorizaciją ir katalogizavimą, parengti informacją, prieinamą KMN darbuotojams ir interesantams bei lankytojams;
 • užtikrinti deramą KMN skaityklos (infotekos) leidinių aspaugą;
 • kartu su kitais KMN kultūros informacijos centro ir komunikacijos specialistais, vykdyti KMN skaityklos (infotekos) veiklos viešinimą;

inicijuoti ir kuruoti KMN skaityklos (infotekos) programos renginius:

 • rinkti pirminę informaciją iš renginių autorių, atlikėjų ir bendraorganizatorių, reikalui esant, informacijos ieškoti individualiai;
 • derinti renginių organizavimo poreikius ir viešinimo strategiją su kitais KMN darbuotojais; 
 • bendradarbiauti su kultūros institucijomis, sąjungomis, kolektyvais ir pavieniais menininkais bei skatinti bendrų veiklų  (renginių) organizavimą;
 • rengti renginiams reikalingų pirkimų planą ir užtikrinti apmokėjimams skirtų lėšų teisingą panaudojimą;
 • Lietuvoje bei užsienyje ieškoti partnerių veiklų įgyvendinimui, gerosios patirties, organizuojant KMN skaityklos (infotekos) veiklą, apsikeitimui;
 • pagal poreikį, kuruoti Kauno menininkų namų savanorių ir praktikantų darbą;
 • esant būtinybei vykdyti bilietų kontrolieriaus pareigas;
 • darbo pabaigoje užrakinti ir perduoti patalpas apsaugai;
 • laikytis nustatytos materialinių vertybių bei dokumentų saugojimo tvarkos;
 • būti lojaliu (-ia) Kauno menininkų namams;
 • nutraukus darbo sutartį, grąžinti įstaigai visus dokumentus ir materialines vertybes;
 • savo veiksmų planus derinti su Kauno menininkų namų direktoriumi ir koordinatore;
 • be šiuose nuostatose išvardintų pareigų kultūrinės veiklos vadybininkas (-ė) vykdo ir kitus Kauno menininkų namų direktoriaus ir koordinatorės nurodymus.
Projekto „Matters“ kuratorė Daina Pupkevičiūtė

Administratorius Audrius Baltutis
+370 686 83834, pirkimai@kpk.lt

Administratoriaus (-ės) funkcijos yra šios:

 • atlikti biuro prekių ir paslaugų pirkimus vadovaujantis įstaigos patvirtintomis supaprastintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis;
 • organizuoti aukciono būdu parduodamo inventoriaus aukciono pradėjimo procedūras;
 • organizuoti įstaigos aprūpinimą baldais, inventoriumi, organizacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, kontroliuoti jų apsaugą ir savalaikį remontą;
 • organizuoti įstaigos, darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos darbe priemonėmis;
 • kontroliuoti įstaigos turto, patalpų inventoriaus efektyvų, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją;
 • kontroliuoti, kad gaunamos prekės-materialinės vertybės atitiktų technines sąlygas ir standartus;
 • užtikrinti apmokėjimui skirtų lėšų teisingą panaudojimą;
 • atlikti inventorizaciją, dalyvauti patikrinimuose ir revizijoje;
 • tvarkyti prekių-materialinių vertybių apskaitą, nustatyta tvarka rengti ir teikti BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ priskirtam darbuotojui prekines-pinigines ir kitas ataskaitas apie jų kitimą bei likučius;
 • reguliariai tikrinti, kad medžiagų, prekių, gaminių likučiai atitiktų nurodytus buhalterijos dokumentuose;
 • laiku ir teisingai užpildyti buhalterinius dokumentus;
 • ruošti ir laiku pateikti darbo ataskaitas atsiskaitymui su buhalterija;
  tinkamai saugoti dokumentus ir pagal reikalavimus įforminti jų bylas ir nustatytąja tvarka
  perduoti jas į archyvą;
 • perduoti įstaigos patalpų apsaugą vykdančiai tarnybai, darbo pabaigoje užrakinti ir perduoti patalpas apsaugai;
 • reguliariai vykdyti įstaigos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus;
 • tikrinti apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, stebėti jų techninę būklę, organizuoti remonto darbus;
 • dalyvauti sudarant įstaigos nekilnojamo turto (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas;
  organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą;
 • informuoti darbuotojus, pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
 • instruktuoti ir kontroliuoti, kaip KMN darbuotojai laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos reikalavimų;
 • pasirūpinti naujai priimamų darbuotojų darbo priemonėmis ir darbo vieta, materialinių vertybių išdavimu;
 • organizuoti periodinius darbuotojų sveikatos patikrinimus;
 • organizuoti KMN tarnybinio automobilio techninę priežiūrą, draudiminių įvykių administravimą;
  esant reikalui sutikti, priimti ir išlydėti atlikėjus ir renginių lankytojus, laikantis lankytojų priėmimo ir profesinės etikos reikalavimų;
 • organizuoti įstaigos gerbūvio įrengimą, apželdinimo, reklamos, šventinio apipavidalinimo darbus bei vėliavos iškėlimą nustatytų švenčių dienomis;
 • operatyviai platinti KMN renginių afišas, reklaminius spaudinius ir kvietimus;
 • plėsti reklamos spaudinių platinimo žemėlapį;
 • prižiūrėti, kad visi reklaminiai spaudiniai būtų prieinami lankytojams KMN patalpose;
 • teikti UAB „Tiketa“ bilietų platinimo programos paslaugas (t.y., informacijos apie bilietus suteikimą, pirkėjo pageidauto bilieto suformavimą kompiuterinėje programoje, jo spausdinimą bei pardavimą, tinkamą apskaitos dokumentų tvarkymą);
 • prižiūrėti informacines ir komunikacines sistemas;
 • administruoti tarnybinio lengvojo automobilio naudojimą: kontroliuoti, kaip naudojamas tarnybinis lengvasis automobilis (ar tvarkingas spidometras, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytąsias normas, o automobilių riba – nustatytąjį limitą), vykdyti tarnybinio lengvojo automobilio techninės būklės kontrolę, organizuoti tarnybinio lengvojo automobilio draudimą teisės aktų nustatyta tvarka, susipažinus su defektų akte nurodytais tarnybinio lengvojo automobilio gedimais, keičiamomis detalėmis ir kt. priimti sprendimą dėl automobilio taisymo; vykdyti tarnybinio lengvojo automobilio ženklinimo kontrolę; teikti duomenis apie KMN tarnybinio automobilio naudojimo taisyklių pažeidimus KMN direktoriui.

Komunikacijos koordinatorė Skaistė Kaurynaitė-Beniušė
+370 670 03235 , media@kpk.lt

Komunikacijos koordinatoriaus (-ės) funkcijos yra šios:

 • rengti ir įgyvendinti Kauno menininkų namų viešinimo strategijų planus;
 • koordinuoti Kauno menininkų namų kūrybinės veiklos viešinimą: pagal autorių, atlikėjų ir organizatorių pateiktą ar individualiai surinktą informaciją parengti įvairaus pobūdžio tekstų sklaidą Kauno menininkų namų bei kitų visuomenės informavimo priemonių kanaluose, reklaminiuose spaudiniuose (afišose, skrajutėse, programose, kvietimuose, mokamuose skelbimuose, lauko reklamos stenduose); žiniasklaidoje (www.kpk.lt, portaluose, radijuje, televizijoje, spaudoje, naujienų agentūrose);
 • parengtus informacinius reklaminius tekstus perduoti vykdytojams: Kauno menininkų namų dizainerei, Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos vadybininkams;
 • komunikuoti ir bendradarbiauti su galutiniais informacijos gavėjais, parengtus informacinius tekstus siųsti žiniasklaidai ir atskiroms tikslinėms grupėms pagal renginio profilį;
 • parengtus informacinius tekstus talpinti kpk.lt svetainėje;
 • vadovaujantis teisės aktais administruoti Kauno menininkų namų interneto svetainę, atnaujinti Kauno menininkų namų interneto svetainėje patalpintą informaciją, užtikrinti interneto svetainės struktūros atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • administruoti Kauno menininkų namų profilius socialiniuose tinkluose;
 • vykdyti reklamos srityje dirbančių specialistų pateiktos medžiagos atranką, vertinimą ir
  peržiūrą, siekiant palankios viešosios nuomonės;
 • koordinuoti ir užtikrinti Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos vadybininkų ir kitų
  darbuotojų komunikacijos kokybę;
 • kaupti ir sisteminti siunčiamą informaciją apie renginius Kauno menininkų namuose;
 • tirti Kauno menininkų namų paslaugų vartotojų poreikius: rinkti ir analizuoti duomenis apie vartotojų būdą ir dalykus, kuriems jie teikia pirmenybę, aiškintis ir prognozuoti esamų ir būsimų vartotojų polinkius;
 • organizuoti viešųjų ryšių kampanijas, siekiant didinti prestižą ir gerinti palankią viešąją nuomonę.

Kultūros projektų vadovė Aistė Paukštė
+370 611 17139 , aiste@kpk.lt

Grafikos dizainerė Kornelija Zizaitė
+370 648 73691, kornelija@kpk.lt

Grafikos dizainerio (-ės) funkcijos yra šios:

 • ruošti Kauno menininkų namų organizuojamų miestui svarbių renginių (Putvinskio gatvės diena, Kariliono muzikos festivalis, Įsimintiniausio menininko ir kultūros iniciatyvos rinkimai, Kultūros diena, KMN gimtadienis) vizualinę komunikaciją;
 • vadovaujantis Kauno menininkų namų firminio stiliaus gairėmis pagal autorių, atlikėjų, organizatorių ar individualiai surinktą informaciją, naudojant spaudą, filmus, elektronines, skaitmenines ir kitas vaizdines ir garsines visuomenės informavimo priemones, parengti informacijai perduoti skirtą vaizdinę ir garsinę medžiagą reklaminiams spaudiniams (afišoms, skrajutėms, programoms, kvietimams, mokamiems skelbimams, lauko reklamos stendams), žiniasklaidai (www.kpk.lt, naujienų agentūroms, portalams);
 • vadovaujantis Kauno menininkų namų firminio stiliaus knyga nustatyti vizualinio projekto tikslus ir apribojimus: rinkti ir sisteminti informacinę medžiagą, tekstus, iliustracijas, retušuoti, parinkti spaudinio formatą, rengti eskizus, diagramas, iliustracijas ir maketus, skirtus dizaino koncepcijoms, kurti sudėtingąją grafiką, o atskirais atvejais ir kitą vaizdinę medžiagą (pvz., animaciją), laikantis projekte nustatytų funkcinių, estetinių ir kūrybinių reikalavimų, parinkti funkcines ir estetines medžiagas, aptarti dizaino sprendimus su Kauno menininkų namų darbuotojais, pateikti informaciją apie pasirinktą dizainą;
 • pagal poreikį prisidėti rengiant reklaminių spaudinių sklaidos planą ir jį perduoti tolesniam koordinavimui Kauno menininkų namų darbuotojams, atsakingiems už renginių viešinimą;
 • suderinus su Kauno menininkų namų viešųjų ryšių koordinatore, talpinti vizualinę informacinę medžiagą interneto portale www.kpk.lt, nuolat ją atnaujinti ir prižiūrėti;
 • rinkti, archyvuoti ir, prireikus, apdoroti vizualinę informacinę medžiagą Kauno menininkų namų interneto puslapiui www.kpk.lt;
 • vadovaujantis Kauno menininkų namų firminio stiliaus gairėmis inicijuoti projektus, teikti savarankiškus siūlymus, gerinti, atnaujinti, keisti Kauno menininkų namų vizualinį identitetą ar jo dalis;
 • ieškoti profesinio tobulinimosi galimybių bei siekti kelti kvalifikaciją, tobulinti turimus specialiųjų projektavimo programų įgūdžius.

Informacinės sistemos inžinierius Ignas Andriuškevičius
+370 679 48741, pagalba@kpk.lt,

Informacinės sistemos inžinieriaus(-ės) funkcijos yra šios:

 • prižiūri Kauno menininkų namų kompiuterinės įrangos veikimą, organizuoja ir bendradarbiauja su IT paslaugas teikiančiomis įmonėmis atliekant operatyvų techninių ir programinių gedimų šalinimą;
 • organizuoja ir bendradarbiauja su IT paslaugas teikiančiomis įmonėmis atliekant Kauno menininkų namų kompiuterių programinės įrangos diegimą ir techninės įrangos priežiūrą;
 • atlieka techninę ir profilaktinę kompiuterinės įrangos ir lokalaus tinklo priežiūrą;
 • vykdo Kauno menininkų namų valdomų internetinių puslapių techninę priežiūrą, palaikymą ir atnaujinimų diegimą;
 • vykdo naujų Kauno menininkų namų internetinių puslapių, skirtų konkretiems projektams, kūrimą;
 • vykdo Kauno menininkų namų valdomo internetinio Kauno kultūros renginių kalendoriaus, stebėsenos ir analizės įrankio kultura.kaunas.lt priežiūrą:
 • atlieka naujų kultūros operatorių registravimą sistemoje: naujų registracijos užklausų tikrinimas, kvietimų registracijai siuntimas, naudojimosi instrukcijų siuntimas;
 • konsultuojantis su programuotojais atlieka naujų funkcionalumų projektavimą ir techninės specifikacijos ruošimo darbus;
 • reaguojant į naudotojų užklausas dėl klaidų ir kitų problemų naudojantis platforma atlieka techninių problemų identifikavimą, registravimą, organizuoja jų sprendimą ir šalinimą;
 • administruoja lauko ekraną, esantį adresu V. Putvinskio 56, Kaunas;
 • teikia Kauno menininkų namų darbuotojams metodinę pagalbą informacinių technologijų klausimais;
 • nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus;
 • teikia informaciją, reikalingą Kauno menininkų namų strateginiams plėtros ir veiklos planams sudaryti, įgyvendinti;
 • atlieka kitus Kauno menininkų namų direktoriaus arba koordinatoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją;
 • darbo pabaigoje užrakina ir perduoda patalpas apsaugai;
 • yra lojalus Kauno menininkų namams.

Garso inžinierius Ugnius Užkuraitis (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)

Garso inžinierius Arūnas Periokas
garsas@kpk.lt

Garso inžinieriaus (-ės) funkcijos yra šios:

 • parengti įgarsinimo ir vaizdo aparatūrą Kauno menininkų namų renginiams;
 • savalaikis renginio erdvių, įgarsinimo ir vaizdo aparatūros parengimas pagal vadovo ar kitų kolegų išreikštą poreikį;
 • tvarkingas įgarsinimo ir vaizdo aparatūros laikymas ir sandėliavimas;
 • vieningos įgarsinimo ir vaizdo aparatūros sandėliavimo sistemos sukūrimas ir optimizavimas;
 • gilinti žinias apie naujausią garso ir vaizdo techniką, vertinti jos pritaikymo galimybes KMN;
 • užtikrinti KMN stacionarios ir kilnojamos įgarsinimo ir vaizdo aparatūros veikimą;
 • sistemingai patikrinti įgarsinimo ir vaizdo aparatūrą, kitą aparatūra, naudojamą renginių metu;
 • rūpintis įgarsinimo ir vaizdo aparatūros remontu, pagal galimybę ją remontuoti;
 • atlikti KMN vykstančių renginių ir repeticijų įgarsinimą ir vaizdo aparatūros paruošimą;
 • instaliuoti ir vykdyti kitų KMN darbuotojų apmokymus darbo su įgarsinimo ir vaizdo aparatūra klausimais;
 • bendradarbiauti su kitais KMN darbuotojais (dailininku, pastato priežiūros ir einamojo remonto darbininku) ruošiant renginių erdves ir jų scenografiją, įrengimą.

Infrastruktūros priežiūros specialistas
Vytautas Vainauskas

Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininko (-ės) funkcijos yra šios:

 • tvarkyti kiemo teritoriją, šaligatvius;
 • nupjauti žolę vejose, surinkti ir sukrauti šiukšles į specialiai tam paruoštas vietas (autotransportą);
 • rudenį nugrėbstyti ir sušluoti medžių lapus;
 • žiemą nuvalyti sniegą ir ledą, pabarstyti smėliu šaligatvius, įvažiavimus į teritoriją;
 • rūpintis, kad kiemo teritorijoje būtų šiukšliadėžės, smėlio dėžės;
 • ruošti KMN patalpas renginiams;
 • iškelti vėliavą nustatytų švenčių dienomis;
 • atlikti KMN remonto darbus;
 • prižiūrėti tarnybinio automobilio švarą (1 kartą per savaitę).

Tarnybinių patalpų valytoja Vida Jezdikevičienė

Tarnybinių patalpų valytojo (-s) funkcijos yra šios:

 • palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valyti priskirtas patalpas;
 • po repeticijų ir prieš renginius kruopščiai sutvarkyti sceną ir tinkamai parengti kitas Kauno menininkų namų patalpas;
 • mokėti naudotis darbo įrankiais, cheminėmis valymo priemonėmis, buitine technika;
 • kasdien valyti priskirtas patalpas drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis nustatyto jų tvarkymo eiliškumo;
 • tvarkyti, valyti tualetus, dirbti su dezinfekuojančiais skysčiais ar milteliais;
 • grindų ir sienų plovimui naudoti muilą arba specialias valymo priemones;
 • valyti dulkes nuo baldų ir stalų;
 • laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų: valyti dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš elektros tinklo;
 • kasdien valyti kilimines dangas dulkių siurbliu ir, esant būtinumui, priemonėmis, šalinančiomis dėmes;
 • valyti dulkes nuo kambarinių gėlių ir jas laistyti;
 • užpildyti muilines skystu muilu ir boksus tualetiniu popieriumi (jei reikia, ir tualetiniais rankšluosčiais);
 • tualetuose kasdien keisti šiukšlių dėžes;
 • praustuvus, unitazus valyti specialiomis priemonėmis;
 • nebarstyti tualetuose ant grindų dezinfekuojančių chemikalų;
 • nenaudoti valymui degių ir nežinomos paskirties skysčių bei rūgščių;
 • naudotis dulkių siurbliais, grindų blizgintuvais griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir įsitikinti, kad jie techniškai tvarkingi;
 • pernešti elektros prietaisus paėmus tik už rankenos, tempti juos už elektros laido draudžiama;
 • elektros prietaisų valytojai neremontuoti pačiai;
 • pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant informuoti Administratorių;
 • nuolat rinkti šiukšles į tam skirtus maišus bei išmesti į specialius konteinerius arba šiukšliavežę mašiną;
 • po renginių sutvarkyti indus.
Svetainė atnaujinama | Site under construction
This is default text for notification bar